Tinfas n jjenet

  • arabic
  • berber
  • dutch
  • english
  • turkish

Di l3uquda ineggura awal x ddin ila iqqim x tma n nniqac di lmujtama3. Deg iseggasen-a ineggura ibda itte3qab dd. Ittmarni ssd’e3 n ttat’erruf di ddin d tussna, maca lwaqi3 isbiyyan dd ci nned’en: tinfas n ddin ur ssinent bu igmiren n ddin, n tussna nigh n tmurt.

Tanfust n Genesis d icten zi tinni. Nettaf itt di marra ddiyanat timeqranin di ddenya. D ij n tenfust i danegh issmunan, u tessbiyyan dd 3awed lxayal d tmeslayin msebd’ant. D manaya i dd idharen zi tenfas i dd smunen di lmecru3 n Genesis wis trata.

Genesis wis trata duwwaren zegs x pudyumat n lfenn, d imukan yellan publik, deg ul n temdint, lwest’ n tudart n weydud. Weq3en l3urud’ deg imukan msebd’an di ddenya: Hulanda, Turkya, Haway, Ruma d Busnie.

Attas d yewdan mxat’an usin dd zrin lmecru3, u ila ggin xes ad 3awden mux zarren netni tanfust n Eva d tdeffah’t. Tinfas nni sejjlen tent di video.

Bezzaf d tmeslayin i dd ibanen minzi ila yewdan msebdan, gharsen izewran n tussna maci kif kif, d tinfas nsen mxat’ant: mux zarren lxir d ccar, ddewr i xsen ad 3yaren di jjennet, d mux ttijjant timeslayin n lwaqi3 ratar nsent x mux zarren yewdan jjennet. Isbiyyan dd manayenni tizemmar timeqqranin n yewdan, maca 3awed xelli d ddu3f nsen. Jjennet d mux tt zarren yewdan ttili am ci n wemkan h’urr. Am ij n wemkan mani ttafent lqiyam nnegh yudjghen tirelli n le3yaret. Anne Verhoijsen tewca i yewdan ij n podium mani zzmaren ad ssiwlen s tirelli x tirja nsen d mux zarren tudart nsen di lweqt mideg ila ittewqi3 wawal x jjennet.

Stichting Kosmopolis ttcejja3 imelqiyen, d umhawed’ d umuni jar n yewdan s webrid n lfenn, d tussna d wawal. Tussna yessmunan d ij n tmeslayt mihimm.

Tamesmunt tebda di november 2006, u tella di 4n tmeddan timeqqranin n Hulanda u txeddem lukal d jar n tmeddan, d umadal.